Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Zarządzania Finansowego Departamentu Funduszy Ekologicznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie pracą Wydziału, w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz motywowanie pracowników;
 • koordynowanie realizacji zadań związanych z przepływami finansowymi w ramach Funduszu Spójności 2004-2006 oraz współpraca z Departamentem Ekonomicznym w zakresie realizacji budżetu oraz przepływów środków finansowych w ramach priorytetów I–V i XV PO IiŚ, PO IiŚ 14-20 oraz NMF i MF EOG;
 • koordynowanie spraw związanych z realizacją prognozy certyfikacji dla priorytetów inwestycyjnych POIiŚ oraz nadzorowanie ich realizacji, w szczególności poprzez monitorowanie przez pracowników procesu składania przez beneficjentów wniosków o płatność oraz poświadczania wydatków przez instytucje wdrażające;
 • koordynowanie przygotowywania formularzy planistycznych do ustawy budżetowej w zakresie priorytetów I-V i XV POIiŚ 07-13, POIiŚ 14-20, FS 04-06 oraz NMF i MF EOG i ich przekazywanie do Departamentu Ekonomicznego oraz współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w realizacji zadań związanych z budżetem Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska;
 • koordynowanie monitorowania płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach zleceń dokonywanych przez Instytucje upoważnione do BGK oraz zwrotów środków dokonywanych przez beneficjentów na rachunek BGK;
 • udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją dokumentów służących wdrażaniu PO IiŚ 07-13, POIiŚ 14-20, NMF i MF EOG, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przepływów finansowych oraz koordynuje współpracę z instytucjami właściwymi nad przygotowaniem i aktualizacją wytycznych, zaleceń dla wnioskodawców w zakresie wydatkowania środków w ramach tych programów;
 • koordynowanie prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o określeniu kwoty odsetek do zwrotu oraz zastosowaniu ulg w spłacie należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym;
 • koordynowanie gromadzenia i weryfikacji danych dotyczących planów finansowych oraz sprawozdań finansowych z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  – Stres związany z przeprowadzaniem kontroli (kontroli systemowych w instytucjach wdrażających)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na III piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub zarządzania projektami finansowanymi ze środków zagranicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość: ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych, ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
  • znajomość wytycznych MIR regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz unijnych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
  • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B2)
  • umiejętności analityczne
  • radzenie sobie z sytuacjach kryzysowych
  • zarządzanie personelem
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • skuteczna komunikacja (komunikacja ustna, komunikacja pisemna, umiejętność argumentowania)
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub zarządzania lub ekonomii lub prawa lub studia podyplomowe z zakresu finansów lub ekonomii lub funduszy unijnych
 • przeszkolenie z zarządzania personelem
 • przeszkolenie z analizy ekonomicznej i finansowej
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo ochrony środowiska

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub zarządzania projektami finansowanymi ze środków zagranicznych (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu)
 • wzór treści wymaganego oświadczenia o spełnianiu wymogu 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania lub zarządzania projektami finansowanymi ze środków zagranicznych znajduje się na stronie http://www.mos.gov.pl/praca
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: wyższe z zakresu finansów lub zarządzania lub ekonomii lub prawa lub studia podyplomowe z zakresu finansów lub ekonomii lub funduszy unijnych
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zarządzania personelem
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z analizy ekonomicznej i finansowej

Termin składania dokumentów:

  24-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DFEnacz18/2015
  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 438, 36 92 207, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych,
  • weryfikacja znajomości języka angielskiego,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • testy psychologiczne,
  • rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu behawioralnego.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (akceptujemy jedynie oświadczenia zgodne ze wzorem).
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe.
  Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych w zakresie: wykształcenia wyższego z zakresu finansów lub zarządzania lub ekonomii lub prawa lub studiów podyplomowych z zakresu finansów lub ekonomii lub funduszy unijnych, doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem, przeszkolenia z zarządzania personelem, przeszkolenia z analizy ekonomicznej i finansowej.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.