Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • do spraw Rynków Hurtowych
 • w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­kierowanie pracą wydziału,
 • ­prowadzenie wybranych, szczególnie skomplikowanych spraw z zakresu rozliczania obowiązku publicznej sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, monitorowanie hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz naruszeń przepisów dotyczących przejrzystości obrotu energią elektryczną,
 • ­udział we współpracy międzynarodowej regulatorów, w tym przygotowywanie projektów dokumentów określających propozycje regulacji w zakresie zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii,
 • ­tworzenie i aktualizowanie procedur wewnętrznych i wytycznych oraz zasad postępowania w zakresie zadań wydziału,
 • ­udział w procesie wypracowywania rozwiązań strategicznych i prawnych oraz w procesie opiniowania aktów prawa krajowego i europejskiego,
 • ­udział w przygotowywaniu i realizacji wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem oraz planowania budżetu zadaniowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne lub prawnicze lub wyższe i studia podyplomowe kierunkowe
 • doświadczenie: powyżej 5 lat w obszarze energetycznym lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów lub co najmniej rok doświadczenia w kierowaniu zespołem

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ­bardzo dobra znajomość prawa energetycznego – krajowego i europejskiego w obszarze hurtowych rynków energii,
  • ­bardzo dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • ­dobra znajomość ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • ­bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania hurtowych rynków energii,
  • ­bardzo dobra umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania prawa w praktyce,
  • ­znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • ­umiejętność argumentowania,
  • ­umiejętność kierowania zespołem,
  • ­umiejętność rozwiązywania problemów,
  • ­umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • ­umiejętność obsługi pakietu Ms Office,

wymagania dodatkowe

 • ­wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne lub techniczne lub prawnicze lub wyższe magisterskie i studia podyplomowe kierunkowe,
 • ­znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • ­co najmniej rok doświadczenia w kierowaniu zespołem w obszarze energetycznym lub w obszarze obsługi prawnej lub w obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (certyfikaty językowe, itp.).

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”naczelnik Wydziału Rynków Hurtowych”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego, i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.