Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy
  ul. Hetmańska 28
  85-039 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz i teren woj. kujawsko-pomorskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prawidłowa organizacja i nadzór nad pracami Wydziału Administracyjno-Technicznego
 • Nadzór nad zaopatrywaniem Inspektoratu w środki trwałe, wyposażenie oraz inne materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania Inspektoratu, w tym przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych
 • Prowadzenie działań wynikających z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Nadzór nad prowadzeniem archiwum zakładowego
 • Prowadzenie spraw z zakresu administrowania budynkami i gruntami będącymi w dyspozycji Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw w zakresie organizacji i nadzoru nad środkami transportu oraz prowadzenie spraw z zakresu ochrony i ubezpieczenia mienia Inspektoratu
 • Prowadzenie spraw w zakresie użytkowania pojazdów prywatnych do celów służbowych oraz prowadzenie dokumentacji związanej z odpowiedzialnością cywilną z tytułu powierzonego mienia
 • Prowadzenie gospodarki środkami rzeczowymi oraz kontrolowanie wykonania umów zawieranych w celu prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu o charakterze administracyjno-biurowym. Na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Praca wymagająca dobrej komunikatywności. Praca pod presją czasu, wymagająca częstego przemieszczania się po budynku oraz w obrębie pomieszczeń gospodarczych, również w oddziałach Inspektoratu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba Inspektoratu: budynek czteropiętrowy, praca na czwartym piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toaleta nieprzystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, urządzenia peryferyjne i telefon.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pracą zespołu
  • Komunikatywność
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji
  • Umiejętność obsługi komputera
  • Znajomość przepisów o zamówieniach publicznych
  • Znajomość przepisów o finansach publicznych
  • Znajomość przepisów regulujących gospodarkę środkami rzeczowymi
  • Znajomość przepisów regulujących działalność archiwum zakładowego
  • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Znajomość Kodeksu Pracy
  • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
  • Umiejętność sporządzania umów cywilno-prawnych

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe: preferowane kierunki: prawo, administracja
 • 2-letnie doświadczenie w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny I-go stopnia
 • Doświadczenie w prowadzeniu przetargów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopie dokumentów potwierdzających odbycie staży

Termin składania dokumentów:

  30-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Hetmańska 28
  85-039 Bydgoszcz
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
  Hetmańska 28
  85-039 Bydgoszcz

Inne informacje:

  Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna). Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. W terminie 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji oferty kandydatów nieprzyjętych do pracy mogą być odebrane. Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (52) 3238347.