Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • nadinspektor zakładów górniczych
 • do spraw elektrycznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie kontroli, dokonywanie analizy stanu zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, metod ich zwalczania oraz z upoważnienia dyrektora wydawanie decyzji, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami.
 • Analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów i dokumentacji technicznych.
 • Uczestniczenie w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych zakładu górniczego, w zakresie swojej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji.
 • Przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji.
 • Opracowywanie projektów rocznych planów pracy, sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki, odpowiedniej ewidencji oraz przygotowywanie sprawozdań i informacji na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej.
 • Nadzorowanie prowadzenia akcji ratowniczych w celu zapewnienia ich właściwego przebiegu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
  • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
  • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenia gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
  • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  2. Sposób wykonywania zadań:
  • pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
  • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach, przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  • pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego (powyżej 5 lat) jako osoba średniego dozoru ruchu o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny lub w urzędach organów nadzoru górniczego w odpowiedniej dla stanowiska specjalności.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
  • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe techniczne – magisterskie o profilu elektrycznym.
 • Jeden rok doświadczenia zawodowego jako osoba wyższego dozoru ruchu specjalności elektrycznej w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu
 • kopie świadectw potwierdzających kwalifikacje osoby dozoru ruchu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy – KAT/EME/N/6”, należy wysyłać na podany adres lub składać w Sekretariacie Urzędu.

Inne informacje:

  • W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  • Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  • Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  • Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 788 98 51.
  • Informacja o metodach i technikach naboru:
  * do sprawdzenia wiedzy – test wiedzy,
  * do sprawdzenia umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu czynności obejmujących obsługę MS Office Word 2013,
  * do sprawdzenia doświadczenia zawodowego – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.