Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • nadinspektor zakładów górniczych
 • do spraw ds, górniczych wyciągów szybowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Specjalistyczny Urząd Górniczy
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadza kontrole górniczych wyciągów szybowych oraz urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45° w wyrobiskach górniczych w podziemnych zakładach górniczych ze szczególnym uwzględnieniem części elektrycznej.
 • Dokonuje analizy stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora.
 • Analizuje i ocenia dokumentację techniczną urządzeń w zakresie swojej specjalności w celu przygotowania projektu decyzji administracyjnej zezwalającej na oddanie ich do ruchu.
 • Sprawdza prawidłowość doboru maszyn, urządzeń i instalacji, materiałów, wyrobów z tworzyw sztucznych podlegających ocenie zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu i stosowanych w zakładach górniczych z wykorzystaniem zintegrowanego informatycznego dla nadzoru rynku w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności w nadzorowanych zakładach górniczych, w celu ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji w tym zakresie.
 • Opracowuje roczne plany pracy i sprawozdania oraz prowadzi statystyki i odpowiednie ewidencje w zakresie swojej specjalności, w celu dokumentowania działalności urzędu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
  trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie,
  szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie),
  narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
  narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
  częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne.
  Sposób wykonywania zadań:
  pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
  przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych,
  przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia,
  częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
  Pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrotechnicznym lub automatyki
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego jako osoba dozoru średniego w ruchu zakładu górniczych nadzorująca ruch górniczych wciągów szybowych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w tej specjalności.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu podziemnych zakładów górniczych w specjalności elektrycznej – maszyn i urządzen dołowych
  • Stwierdzone kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym
  • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Znajomość Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, oraz ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o dozorze technicznym, o ochronie danych osobowych.
  • Komunikatywność, umiejętność prezentowania i argumentowania określonego stanowiska, samodzielność, umiejętność obsługi komputera.
  • Powyżej 5 lat pracy jako osoba dozoru średniego w ruchu zakładu górniczego nadzorująca ruch górniczych wciągów szybowych lub w urzędach organów nadzoru górniczego w tej specjalności

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe – techniczne magisterskie o profilu elektrotechnicznym lub automatyki.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie wyciągów szybowych.
 • Studia podyplomowe w zakresie transportu pionowego.
 • Specjalistyczne przeszkolenie w zakresie budowy, eksploatacji, konserwacji i naprawy urządzeń budowy przeciwwybuchowej.
 • Stwierdzone kwalifikacje kierownika Działu Energomechanicznego w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny lub stwierdzone kwalifikacje kierownika Działu Energomechanicznego w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny.
 • 1 rok pracy jako osoba dozoru wyższego w ruchu zakładu górniczych nadzorująca ruch górniczych wciągów szybowych lub w jednostce badawczej w dziedzinie górnicze wyciągi szybowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i zaświadczenia pracy
 • kopie świadectw stwierdzających kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych
 • kopie świadectw uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym
 • kopie zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Specjalistyczny Urząd Górniczy
  Obroki 87
  40-833 Katowice

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.