Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oskarżyciel skarbowy
 • w Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Pile

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • Urząd Skarbowy w Pile
  ul. Kossaka 106
  64-920 Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nakładanie kar grzywien po przeprowadzonych postępowaniach mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe.
 • Prowadzenie dochodzeń, bądź śledztw na zasadach ogólnych w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.
 • Rozpatrywanie wniosków sprawców o zastosowanie instytucji „czynnego żalu”.
 • Przekazywanie informacji o prowadzonych postępowaniach karnych skarbowych o przestępstwa. skarbowe do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej .
 • Pełnienie funkcji oskarżyciela skarbowego przed sądami powszechnymi.
 • Sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań wykonanych przez stanowisko .
 • Udzielanie informacji na zapytania pracowników Urzędu, innych organów, klientów Urzędu w zakresie obowiązywania przepisów w ramach, których wykonywane są czynności na stanowisku.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -Siedziba Urzędu znajduje się w Pile przy ul. Kossaka 106.
  -Obiekt jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, wyposażonym w windę.
  – Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
  – Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na II piętrze.
  – Budynek nie w pełni uwzględnia potrzeby pracowników niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do pomieszczeń biurowych na I, III i IV piętrze dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach (kilku stopniowa różnica poziomów między starą a nową częścią budynku).
  – Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa karnego, procedury karnej, prawa karnego skarbowego.

wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja prokuratorska, bądź sędziowska.
 • do 1 roku doświadczenia w administracji bądź w pracy w prokuraturze, sądzie powszechnym,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych,
 • znajomość prawa podatkowego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność negocjacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Piła”

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 250.