Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • oskarżyciel skarbowy
 • w Samodzielnym Wieloosobowym Stanowisku Pracy Spraw Karnych Skarbowych w Urzędzie Skarbowym Poznań – Nowe Miasto

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Poznaniu
  Plac Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto
  ul. Warszawska 183 / 185
  61-055 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o czyny zabronione z ustawy o rachunkowości
 • pełnienie funkcji oskarżyciela publicznego w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
 • prowadzenie postępowań mandatowych w sprawach o wykroczenia skarbowe,
 • rejestrowanie zawiadomień karnych, spraw karnych skarbowych i wymierzonych mandatów karnych w programie MANDATY
 • wykonywanie zadań z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen
 • realizowanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu
  – reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – ściany budynku zbudowane z płyt sokalitowych zawierających włókna azbestu, w budynku stwierdzono obecność włókien azbestu w stężeniu poniżej NDS.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa podatkowego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania karnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność argumentowania
  • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • samodzielność

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu obsługi programu MANDATY, systemu KCIK i stosowania Systemu Informacji Schengen
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w administracji podatkowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Pl. Cyryla Ratajskiego 5
  61-726 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – Poznań – Nowe Miasto / KS”.

Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas określony.
  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 86 260.