Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • w Ministerstwie Edukacji Narodowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • przeprowadzanie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 • opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w MEN, dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są inf. niejawne oraz określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do inf. niejawnych lub ich utratą, a także instrukcji i procedur dot. sposobu i trybu przetwarzania inf. niej. o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone w Ministerstwie,
 • prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających (w tym kolejnych) oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, a także współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przeprowadzaniu poszerzonych postępowań sprawdzających wobec pracowników Ministerstwa,
 • prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 • koordynowanie i nadzorowanie pracy Wydziału Spraw Obronnych i Niejawnych, w tym realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,
 • realizowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: opracowywanie i uaktualnianie „Raportu cząstkowego ministra właściwego do spraw oświaty i wych. do raportu o zagrożeniach bezp. narodowego”, „Planu zarządzania kryzysowego działu adm. rządowej oświata i wych.” oraz koord. spraw zw. z zabezp. funkcj. i szkoleniami Zesp. Zarządzania Kryzysowego Ministra Edukacji Narodowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – prowadzenie kontroli wewnętrznych w Ministerstwie,
  – dyspozycyjność (dyżury wynikające z potrzeby funkcjonowania w systemie pracy ciągłej),
  – reprezentowanie urzędu w pracach zespołów międzyresortowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
  o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1128),
  – narzędzia i materiały pracy: komputer i inne urządzenia biurowe,
  – możliwość poruszania się po budynku: obecność wind, odpowiednio dostosowana toaleta, do wykorzystania schodołaz.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej, 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zarządzania kryzysowego,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
  • zgoda na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku nieposiadania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”,
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce, w tym umiejętność udzielania porad w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  • znajomość przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w zakresie zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • samodzielność,
  • umiejętność współpracy,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie, wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa państwa lub zarządzania kryzysowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1).
 • studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej,
 • 1 rok stażu pracy na stanowisku pełnomocnika lub zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,
 • specjalistyczne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Wyższe Kursy Obronne,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej „NATO Confidential” oraz „EU Confidential”,
 • umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, w tym organizacji pracy własnej i zespołu,kreatywność,skrupulatność i dokładność,umiejętność analitycznego myślenia,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych i ich zastępców oraz osób przewidzianych na te stanowiska;
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – w przypadku nieposiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”,
 • kopie dokumentów potwierdzających niezbędne doświadczenie zawodowe,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość pożądanego języka obcego lub oświadczenie o jego znajomości na wymaganym poziomie w przypadku deklaracji znajomości,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, staż pracy oraz odbycie szkoleń wymienionych w wymaganiach dodatkowych,
 • kopie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli co najmniej „NATO Confidential” oraz „EU Confidential”.

Termin składania dokumentów:

  21-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  pod adresem:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 55
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy : pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, BO/WSON/PN (A1)”)

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone.
  Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP MEN, w zakładce „Praca” ”wzory oświadczeń do naboru”, hiperłącze: Praca/Wzory oświadczeń do naboru
  Przekazanie kopii dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Kopie te stanowią jednak podstawę potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych zawartych w ogłoszeniu.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Zachęcamy do składania cv w formacie Europass – http://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Nadesłane oferty, z wyjątkiem oferty wybranego kandydata, zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 34-74-852, 34-74-738 lub 34-74-170.