Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw wykroczeń oraz instalacji i utrzymania urządzeń rejestrujących
 • Wydziale Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym Delegatury Centralnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21
  02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Łagiewnicka 54/56
  91-463 Łódź
  Obszar Delegatury Centralnej z siedzibą w Warszawie, obejmujący swoim zasięgiem obszar województw łódzkiego oraz mazowieckiego bez powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, sierpeckiego, żuromińskiego, przasnyskiego,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizuje materiały postępowań pod względem przydatności dowodowej w sprawach o wykroczenia,
 • Zbiera i ustala dane niezbędne dla skierowania wniosku o ukaranie do sądu,
 • Prowadzi czynności wyjaśniające, przyjmuje i analizuje korespondencję w sprawie oraz określa dalszy tryb postępowania,
 • Kwalifikuje dokumentację z urządzeń rejestrujących w celu oceny przydatności do dalszego postępowania mandatowego lub postępowania przed sądem,
 • Współpracuje z innymi urzędami i instytucjami w celu uzupełnienia materiału dowodowego lub w celu sprawdzenia faktów zawartych w konkluzji wniosku o ukaranie,
 • Analizuje pisemne oświadczenia w celu wyjaśnienia osobom obwinionym o popełnienie wykroczenia kwalifikację prawną czynu,
 • Wspiera działania związane z monitorowaniem na bieżąco stanu technicznego urządzeń rejestrujących, wykorzystywanych przez delegaturę oraz koordynuje działania związane z serwisowaniem, a także naprawą urządzeń rejestrujących wykorzystywanych przez delegaturę,
 • Współpracuje z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w przygotowywaniu materiałów niezbędnych do wydawania przez Głównego Inspektora zgody na instalację lub usunięcie przez uprawnione podmioty, stacjonarnych urządzeń,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w systemie równoważnym,
  Obsługa klienta zewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze min. 4 godz. dziennie,
  Obsługa urządzeń (komputer, skaner, telefon, fax),
  Budynek siedziby Delegatury nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,

  Inne
  Mnożnik: 1,200 makowskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęki, ostrowskiego, węgrowskiego, sokołowskiego, łosickiego, siedleckiego i miasta Siedlce, mińskiego, garwolińskiego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Prawo jazdy kat. B minimum 2 lata,
  • Znajomość przepisów: ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa kodeks wykroczeń, ustawa kodeks postępowań w sprawach o wykroczenia, ustawa o transporcie drogowym, ustawa kodeks postępowań administracyjnych, ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie danych osobowych,
  • Znajomość obowiązujących procedur oraz umiejętności ich stosowania,
  • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
  • Komunikatywność,
  • Samodzielność,
  • Współpraca w zespole,
  • Myślenie analityczne,
  • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Power Point),

wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Postępu 21 A
  02-676 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym BDG.110.31.2015.0308.

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera.