Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • do spraw obsługi sekretarsko – biurowej
 • w Departamencie Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa sekretarska i wsparcie organizacyjne Dyrekcji Departamentu;
 • ewidencja pism wpływających i wychodzących realizowana przy użyciu specjalistycznego programu;
 • rozdzielenie korespondencji zgodnie z dekretacją przełożonych jak również koordynowanie przepływu dokumentów;
 • obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym również w języku angielskim;
 • redagowanie pism;
 • prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Departamentu, obsługa narad, informowanie o terminach załatwiania spraw;
 • koordynacja zadań związanych z ewidencją czasu pracy i urlopów pracowników Departamentów;
 • prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrekcji Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa (komputer, faks, ksero, skaner);
  – obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego – kontakt telefoniczny i mailowy;
  – praca pod presją czasu;
  – praca w siedzibie urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/innym piętrze;
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – wejście od obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych za pomocą platformy windowej;
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu;
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych;
  – praca w pokoju wieloosobowym (przez część dnia).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad obiegu dokumentów;
  • umiejętność obsługi komputera;
  • dobra znajomość zasad obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego;
  • rzetelność i terminowość;
  • skuteczna komunikacja w tym umiejętność radzenia sobie w kontaktach z trudnymi klientami;
  • zorientowanie na osiąganie celów;
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe – np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk, zakresów czynności lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWI 119

Inne informacje:


  Umowa na czas zastępstwa za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.:(22) 273 77 50.