Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • podreferendarz
 • w Biurze Organizacyjno – Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie obsługi korespondencji wpływającej do Urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej polegającej na przyjmowaniu, ewidencjonowaniu w elektronicznym systemie obiegu dokumentów i kierowaniu do właściwej komórki organizacyjnej,
 • wysyłanie korespondencji z Urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych materiałów przekazywanych przez właściwe komórki organizacyjne,
 • skanowanie pism wpływających do Urzędu,
 • prowadzenie obsługi bezpośredniej i telefonicznej klientów Urzędu i Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie wpływającej korespondencji,
 • prowadzenie obsługi recepcji Urzędu,
 • odbieranie korespondencji z punktu wymiany poczty międzyresortowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – bezpośrednie i telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,
  – praca biurowa przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki i piątki: 7.30 – 15.30 i 8.30 – 16.30; wtorki: 7.30 – 15.30 i 9.00 – 17.00,
  – miejsce pracy: IV piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,
  – Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,
  – na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  – w budynku jest 5 wind,
  – wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,
  – budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenia, zakresy obowiązków lub inne, z których wynika doświadczenie w wymaganym obszarze i czas jego trwania),
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  15-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Zamówień Publicznych
  ul. Postępu 17A
  02-676 Warszawa

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferta powinna zawierać w liście motywacyjnym wskazanie stanowiska i komórki organizacyjnej, o które ubiega się kandydat.
  Oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
  Przekazanie dokumentu wymienionego w części „Inne dokumenty i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, lecz będzie stanowiło potwierdzenie spełnienia wymagania dodatkowego przez kandydata.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń zamieszczony jest na stronie internetowej: www.uzp.gov.pl; Praca w UZP.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 458 78 54.