Urząd Statystyczny w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • programista
 • do spraw obsługi informatycznej
 • w Ośrodku Informatyki Statystycznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Olsztynie
  ul. Kościuszki 78/82
  10-959 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • programowanie modułów systemów informatycznych do opracowań statystycznych,
 • prowadzenie i aktualizacja oprogramowania i dokumentacji oraz archiwizacja danych w zakresie powierzonych części oprogramowania,
 • współdziałanie w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników poprzez realizację zamówień zleceniodawców zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie powierzonych systemów,
 • wspomaganie wydziałów Urzędu w zakresie prac informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie jednostki,
  – praca siedząca jak i wymagająca przemieszczania się po budynku,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, fax, drukarka, niszczarka dokumentów).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze budynku biurowego,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo – istnieją bariery architektoniczne (występują schody, brak windy).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub matematyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • praktyczna znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków programowania : C#, VB.NET, Java,
  • znajomość języka SQL,
  • dobra znajomość pakietu MS Office,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska ASP.NET

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów oraz szkoleń

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  ul. Kościuszki 78/82
  10-959 Olsztyn

Inne informacje:

  Prosimy o odniesienie się do wszystkich wymagań niezbędnych i dodatkowych zawartych w ogłoszeniu. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem o terminie postępowania rekrutacyjnego. Kandydaci, których oferty nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowani. Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (89) 524-36-04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.