Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca generalny
 • w Kierownictwie Departamentu Polityki Zbrojeniowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al.Niepodległości 218
  00-911 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych oraz nadzór merytoryczny nad przygotowaniem dla dyrektora materiałów przez inne komórki wewnętrzne Departamentu Polityki Zbrojeniowej (DPZ) do przedstawienia w trakcie spotkań dwustronnych komitetów wojskowych oraz innych spotkań bilateralnych w celu realizacji zapisów porozumień dwustronnych, realizacji planu współpracy międzynarodowej.
 • Inicjowanie obszarów współpracy w zakresie wspólnego pozyskiwania uzbrojenia z innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi.
 • Reprezentowanie stanowiska DPZ na poziomie polityczno-wojskowym na spotkaniach i posiedzeniach bilateralnych oraz w ramach współpracy z NATO i UE.
 • Nadzór merytoryczny nad działaniami związanymi z opracowywaniem wystąpień na potrzeby kierownictwa Ministerstwa, dyrektora DPZ w obszarze międzynarodowej współpracy wojskowo-technicznej prezentowanych na forum międzynarodowym.
 • Koordynowanie prac legislacyjnych (w tym przygotowanie i analizowanie projektów umów międzynarodowych dotyczących współpracy wojskowo-technicznej) oraz przygotowywanie dokumentacji umożliwiającej uzgodnienie projektu umowy wewnątrz resortu obrony narodowej zgodnie z obowiązującym procesem legislacyjnym.
 • Nadzór merytoryczny nad działaniami związanymi z promocją krajowego przemysłu obronnego.
 • Uczestniczenie w pracach Międzyrządowych Komisji ds. Współpracy gospodarczej w celu reprezentowania stanowiska Pionu Uzbrojenia i Modernizacji MON.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (wynikające z udziału Polski w międzynarodowych programach uzbrojenia).
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (reprezentowanie departamentu w kontaktach z innymi komórkami (jednostkami) organizacyjnymi w zakresie nadzorowanej problematyki zgodnie z ustaleniami dyrektora departamentu).
  Zagrożenie korupcją – udział w procesie legislacyjnym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub obronności,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2,
  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „tajne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
  • znajomość: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, ustawy Prawo zamówień publicznych, protokołu dyplomatycznego, w tym protokołu wojskowego,
  • znajomość: decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych RP, wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie opracowywania projektów aktów prawnych oraz wydawania tych aktów w resorcie obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON,
  • umiejętność: organizacji własnej pracy, współpracy z innymi, poszukiwania rozwiązań, dążenia do rezultatów, innowacyjności, komunikacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 5 lat doświadczenia w obszarze współpracy międzynarodowej lub stosunków międzynarodowych lub w obszarze obronności (np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 • kopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym w ogłoszeniu poziomie B2 (kopia certyfikatu) lub w przypadku braku ww. kopii dokumentów, złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B2-średniozaawansowany.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście – Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 – wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.7.00-18.00.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

  Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 7400 zł brutto + dodatek za wysługę lat pracy. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. W przypadku kandydatów, którzy nie przedstawią kopii certyfikatu językowego, zostanie przeprowadzony sprawdzian znajomości języka obcego, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o znajomości języka angielskiego na poziomie wymaganym w ogłoszeniu, tj. B2. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 684 00 42, (022) 684 00 88; (022) 684 05 15.