Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca ministra
 • do spraw rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (telepraca)
 • w Wydziale Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energii Odnawialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w pracach zw. z wyk. przepisów ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) w zakr. dot. zapewnienia kierownictwu Departamentu oraz Ministrowi Gospodarki propozycji i wniosków dot. funkcjonowania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. oraz aktualnej wiedzy n/t funkcjonowania spółek prawa handlowego i przekształceń własn.
 • przygotowywanie projektów wystąpień dla kierownictwa Departamentu i dla Ministra Gospodarki, związanych z dokonaniem czynności prawnych oraz faktycznych zmierzających do:
 • zawiązania Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A., w tym podpisania statutu spółki
 • wniesienia przez akcjonariusza wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego OREO S.A.
 • ustanowienia zarządu i rady nadzorczej OREO S.A.
 • analizowanie i doskonalenie rozwiązań prawnych oraz przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie uzgodnień wewnętrznych, międzyresortowych i konsultacji społecznych opracowywanych projektów
 • uczestniczenie w transponowaniu przepisów prawa wspólnotowego z zakresu odnawialnych źródeł energii, • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, dezyderaty, zapytania i oświadczenia poselskie i senatorskie
 • uczestniczenie w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE i Komisji Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych związanych z zakresem działania Departamentu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca biurowa przy komputerze
  • praca w formie telepracy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie energetyki, ochrony środowiska lub administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących sektora energii, w tym prawodawstwa UE w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz konwencji międzynarodowych
  • znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek kapitałowych oraz rynku kapitałowego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • komunikatywność, w tym umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym
  • umiejętność analizy i syntezy informacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość procesu legislacyjnego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku)
 • ew. kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów/kandydatek
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DEO- 21”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).


Inne informacje:

  W miesiącu poprzedzającym publikacje ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Gospodarki był niższy niż 6 %.
  Umowa na czas określony – zastępstwo pracownika.
  Praca świadczona w formie telepracy.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-48-85 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adrese-mail: rekrutacja@mg.gov.pl