Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu

  Biuro Krajowej Informacji
  Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 LESZNO

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora Izby Skarbowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i powszechnymi,
 • dzielanie komórkom organizacyjnym Biura Krajowej Informacji Podatkowej opinii, porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
 • piniowanie projektów odpowiedzi na skargi podatników składanych do  sądów administracyjnych,
 • współdziałanie w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach prowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych oraz umów w postępowaniach w sprawach udzielania zamówień nie podlegających stosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg do WSA i NSA,
 • bieżące informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania organów podatkowych,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura KIP w Lesznie i pozostałymi Biurami KIP w zakresie monitorowanie jednolitości prawa podatkowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
  – praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek wielokondygnacyjny,
  – brak podjazdów, wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych,
  • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i zamówień publicznych,
  • najomość obsługi komputera.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia radcy prawnego,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Biuro Krajowej Informacji
  Podatkowej w Lesznie
  ul. J. Dekana 6
  64-100 LESZNO
  z dopiskiem „oferta pracy – Radca Prawny”.

Inne informacje:

  O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika urzędu.
  Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 611 19 00