Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

 • Komendant Stołeczny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • do spraw obsługi i pomocy prawnej
 • w Zespole Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.3

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • reprezentowanie Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji w postępowaniach administracyjnych, sądowych, przed innymi organami orzekającymi w ramach zastępstwa procesowego,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych Komendanta Stołecznego Policji,
 • opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie sprawozdań o stanie prowadzonych spraw sądowych i administracyjnych,
 • uczestniczenie w organizowanych zajęciach w ramach doskonalenia zawodowego dotyczących nowelizowanych przepisów prawnych oraz eliminowania nieprawidłowości,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  – praca przy oświetleniu mieszanym,
  – budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
  – brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
  – drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia Radcy Prawnego potwierdzone wpisem na listę Radców Prawnych,
  • umiejętności: prowadzenia rozmów i negocjacji, argumentacji, analizy i syntezy informacji, pracy w zespole,
  • umiejętności redakcyjne,
  • wysokie umiejętności interpersonalne.

wymagania dodatkowe

 • 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę Radców prawnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  16-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy ZP-3/V/15″.

Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.