Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Wydziale Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Delegatura-Placówka Zamiejscowa w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38
  08-110 Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ocenianie aktów prawnych podjętych przez organy jednostek samorządu terytorialnego pod względem formalno-prawnym
 • wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych, w tym współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego
 • przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych i wskazań nieistotnego naruszenia prawa oraz skarg do sądu administracyjnego i odpowiedzi na skargi na akty nadzoru
 • pełnienie zastępstwa procesowego przed sądami oraz innymi organami orzekającymi
 • badanie spraw, które wynikają z wpływających do organu nadzoru skarg, interwencji oraz sygnałów w sprawach legalności aktów prawnych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie urzędu/wydziału
  – podejmowanie decyzji w warunkach stresu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na ósmym piętrze
  – narzędzia i materiały pracy-komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
  – bariery architektoniczne: brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, drzwi nieodpowiedniej szerokości
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych,
  – pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych
  • znajomość przepisów prawa: administracyjnego materialnego i procesowego, regulujących postępowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi
  • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, Kodeks wyborczy
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • umiejętność: interpretowania przepisów prawa, analitycznego myślenia, obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe we wskazanym obszarze

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Organizacji, pok. 39
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy LEX-S/6”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie
  o kolejnym etapie naboru.
  Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl
  w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP Urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl .
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie BIP Urzędu w ciągu 2 tygodni od terminu składania ofert, a informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru na co najmniej 3 dni kalendarzowe przed podjęciem czynności.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl
  Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.