Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • do spraw obsługi prawnej
 • w Wydziale Nadzoru i Obsługi Finansowej w Departamencie Ewidencji Państwowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Ewidencji Państwowych
  ul. Pawińskiego 17/21,
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Batorego 5
  02-591 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji programu pl.ID – interpretacja zapisów umów zawieranych przez MSW w toku realizacji programu pl.ID.
 • Weryfikacja zgodności dostarczonych protokołów odbioru z zapisami umów w ramach realizacji programu pl.ID.
 • Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych w ramach realizacji programu pl.ID (przykładowo takich jak o opłatach administracyjnych dla podmiotów uzyskujących dane z rejestrów państwowych).
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych w ramach realizacji programu pl.ID (przykładowo takich jak zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych o zmianie statutów jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra w związku z realizacja zadań związanych z programem pl.ID).
 • Sporządzanie opinii prawnych na potrzeby Dyrektora Ewidencji Państwowych w ramach realizacji programu pl.ID (przykładowo takich jak o kwalifikowalności wydatków w ramach realizacji programu pl.ID).
 • Analizowanie i opiniowanie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej pozostających w zakresie właściwości Departamentu Ewidencji Państwowych w zakresie realizacji programu pl.ID.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Wystąpienia publiczne, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
  – Praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe
  – Budynek przy ul. Pawińskiego
  Częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wpis na listę radców prawnych,
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego,
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków UE,
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze prawa zamówień publicznych,
  • znajomość ustaw: o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
  • znajomość rozporządzeń Rady 1083/2006 oraz 1303/2013 a także wytycznych MIR w powyższym zakresie,
  • umiejętność sporządzania opinii prawnych i projektów stanowisk na potrzeby kierownictwa Ministerstwa,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność syntezy danych, umiejętność argumentowania, rozwiazywania problemów, umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych,
  • umiejętność reprezentacji, profesjonalny osąd, umiejętność budowania relacji, dzielenia się wiedzą, zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wpis na listę radców prawnych,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie pow. 1 roku dośw. zawodowego na stanowisku radcy prawnego, pow. 1 roku dośw. zawodowego w obszarze realizacji projektów finansowanych ze środków UE oraz pow. 1 roku dośw. zawodowego w obszarze prawa zamówień publicznych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje wraz z okresami pracy, zakresy czynności).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: DEP-radca prawny
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatek/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy, praca pisemna
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 602-88-28 lub (22) 601-54-78.