Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych w celu zapewnienia obsługi prawnej Departamentu Rynku Transportu Lotniczego,
 • opracowywanie bądź opiniowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień, a w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania administracyjnego z zakresu zadań Departamentu Rynku Transportu Lotniczego, a także opracowywanie projektów umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie spraw w ramach zastępstwa prawnego i procesowego przed sądami i urzędami w celu zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przepisami prowadzenia spraw Urzędu,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych w celu wskazania ich wpływu na sprawy prowadzone w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego oraz wskazania potrzeby podjęcia określonych działań,
 • opiniowanie lub opracowywanie założenia projektów aktów prawnych sporządzonych w Departamencie Rynku Transportu Lotniczego w celu zapewniania ich spójności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie bądź opiniowanie projektów odpowiedzi na skargi do WSA w sprawach pozostających w kompetencji Departamentu Rynku Transportu Lotniczego,
 • sporządzanie oraz wnoszenie skarg kasacyjnych do NSA w sprawach pozostających w kompetencji Departamentu Rynku Transportu Lotniczego,
 • opracowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Departamentu Rynku Transportu Lotniczego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze,
  – częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
  Informacje dodatkowe: budynek jest klimatyzowany.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze świadczenia pomocy prawnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • udokumentowany wpis na listę radców prawnych,
  • umiejętność argumentowania,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
  • wiedza z zakresu prawa lotniczego (w szczególności z zakresu lotniczej działalności gospodarczej) oraz działalności Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
  • ogólna wiedza z zakresu międzynarodowych regulacji prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • rzetelność i terminowość,
  • doskonalenie zawodowe,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu legislacji lub administracji lub prawa europejskiego lub inne studia wyższe,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • znajomość programów komputerowych: LEX lub Legalis, Eurolex, Lex Polonica,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w obszarze świadczenia pomocy prawnej w obszarze lotnictwa.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym lub oświadczenie w tym zakresie
 • dokument poświadczający wpis na listę radców prawnych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  12-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LER/LER-5-16/2015”

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Aplikacje kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 520 73 79, formalne: 22 520 72 79.