Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Departamencie Prawnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniuje przygotowane przez inne Departamenty i Delegatury projekty decyzji i postanowień oraz współpracuje na etapie ich tworzenia;
 • wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania interesów Prezesa UOKiK;
 • ocenia merytorycznie zasadność wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa UOKiK w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazuje przesłanki uzasadniające uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia;
 • przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez kierownictwo Departamentu;
 • udziela Konsultacji pracownikom innych Departamentów i Delegatur w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych;
 • udziela konsultacji przedsiębiorcom z zakresu właściwości UOKiK w celu wyjaśniania zgłaszanych wątpliwości;
 • śledzi, gromadzi i analizuje aktualne orzecznictwo krajowe i UE z zakresu właściwości UOKiK w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy komputerze,
  na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

  Kontakty zewnętrzne:
   z sądem w związku z reprezentowaniem Prezesa Urzędu;
   ze stronami postępowań w związku z toczącymi się sprawami.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • UOKiK mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Powstańców Warszawy 1. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Łazienka, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zlokalizowana jest na III piętrze. Pokój mieści się na V piętrze, charakter pracy wymaga obsługi komputera i innych sprzętów biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego 3 lata na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa lub 2 na stanowisku radcy prawnego;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • uprawnienia radcy prawnego;
  • znajomość języka angielskiego (poziom B2);
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
  • wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość;
  • posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;

wymagania dodatkowe

 • 1 rok Doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa ochrony konkurencji lub konsumentów;
 • posiadanie kompetencji: kreatywność;
 • posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
 • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których bezsprzecznie wynika faktyczny okres zatrudnienia i wykonywane zadania).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów poświadczających umiejętności (zaświadczenia ukończenia kursów, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  lub składać w Kancelarii UOKiK(wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem „DPR-RP-Z” (w przypadku przesłania dokumentów pocztą liczy się data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą – do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie
  na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
   sprawdzian wiedzy,
   próbka pracy,
   rozmowa kwalifikacyjna,


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 556 02 44