Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • do spraw analiz skutków regulacji
 • w Departamencie Programowania i Oceny skutków Regulacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie analiz i opinii dotyczących działań legislacyjnych i pozalegislacyjnych z zakresu problematyki działów administracji rządowej: gospodarka (z wyjątkiem spraw dotyczących funkcjonowania sektora elektroenergetycznego, wydobywczego, ciepłowniczego, gazowniczego i paliw ciekłych oraz innych spraw objętych właściwością URE), rozwój regionalny, turystyka, kultura fizyczna
 • analiza i opiniowanie testów regulacyjnych oraz innych dokumentów przedkładanych Zespołowi ds. Programowania Prac Rządu pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu, w tym rekomendowanie pogłębionej oceny wpływu oraz innych działań służących poprawie jakości informacji o skutkach regulacji
 • analiza i opiniowanie testów regulacyjnych i ocen skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów założeń i projektów aktów normatywnych przedkładanych Szefowi KPRM pod względem zakresu i poprawności przeprowadzonej oceny wpływu oraz zakresu konsultacji publicznych i opiniowania, zgłaszanie uwag w imieniu KPRM, udział w uzgadnianiu uwag i negocjowaniu sposobu ich uwzględnienia
 • współpraca z wnioskodawcami projektów legislacyjnych i pozalegislacyjnych, partnerami społecznymi i instytucjami międzynarodowymi w celu zwiększenia jakości informacji o skutkach regulacji, w tym przeprowadzania pogłębionych ocen wpływu oraz doskonalenia procedur i metod przygotowania oceny wpływu
 • sporządzanie notatek i materiałów informacyjnych
 • sporządzanie OSR na polecenie Prezesa Rady Ministrów lub Szefa KPRM

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • stanowiska pracy zlokalizowane w pokojach biurowych;
  • podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej;
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;
  • czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej
  • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowane są również w budynku 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku KPRM funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu KPRM znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w obszarze nauk społecznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • umiejętności analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
  • umiejętność poszukiwania informacji w krajowych i międzynarodowych bazach danych
  • znajomość na poziomie krajowym i UE: systemu instytucjonalnego, trybu legislacyjnego, wytycznych oceny skutków regulacji
  • umiejętność samodzielnego planowania i ustalania priorytetów
  • umiejętności z zakresu współpracy i komunikacji: zdolność przekładania złożonych problemów na prosty język, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy zespołowej
  • kreatywność i przedsiębiorcza postawa
  • odporność na stres i pracę przy napiętych terminach
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku ekonomia
 • powyżej 4 lat doświadczenia zawodowego w obszarze prac analitycznych, w tym pracy na danych liczbowych
 • ukończone szkolenie z zakresu oceny skutków regulacji
 • znajomość innego języka roboczego UE lub języka hiszpańskiego na poziomie B2
 • znajomość zagadnień z zakresu polityki gospodarczej, w tym rozwoju przedsiębiorczości
 • umiejętność przygotowania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • znajomość ilościowych narzędzi analitycznych, w tym programów komputerowych do analizy danych (np. SPSS, Stata, SAS, R)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń, referencji lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych, ukończonego szkolenia, narzędzi analitycznych)

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG-7122-32(2)/24/15, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al.Szucha 14,Warszawa (pn.-pt.,8.15-16.15)

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów/kandydatki wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694 68-26