Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw jakości produktów leczniczych
 • w Departamencie Nadzoru

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w ramach art. 119 a – ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Prowadzenie ewidencji oraz rozsyłanie decyzji administracyjnych wydanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w ramach art. 119 a – Ustawy Prawo farmaceutyczne.
 • Udostępnianie decyzji administracyjnych w zakresie wstrzymania, wycofania oraz ponownego dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
 • Przygotowywanie projektów pism kierowanych do wytwórców, importerów i podmiotów odpowiedzialnych oraz przegląd bieżącej korespondencji kierowanej do Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt spraw do archiwum w celu nadzorowania dokumentacji Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
  • bardzo dobra znajomość j. angielskiego

wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • doświadczenie w obszarze stosowania prawa farmaceutycznego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w obszarze stosowania prawa farmaceutycznego

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.