Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw realizacji wniosków
 • w Wydziale do spraw Przewozów Osób w Biurze do spraw Transportu Międzynarodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  ul. Postępu 21a
  02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
  ul. Prosta 69
  00-838 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i weryfikacja wniosków przedsiębiorców o uzyskanie licencji wspólnotowej, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na linie regularne do UE i poza UE, zezwolenia na przewozy okazjonalne, wahadłowe, w tranzycie przez teren RP;
 • przygotowywanie, sprawdzanie dokumentów celem poprawności wydania decyzji – licencji wspólnotowej, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na linie regularne do UE i poza UE, zezwolenia na przewozy okazjonalne, wahadłowe, w tranzycie przez teren RP obsługa bezpośrednia klientów zewnętrznych;
 • prowadzenie korespondencji z przedsiębiorcami i urzędami innych państw w zakresie wydawanych uprawnień, udzielanie informacji przedsiębiorcom, urzędom, w zakresie działalności Biura;
 • obsługa bezpośrednia klientów zewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • praca w wymuszonej pozycji ciała (obsługa komputera);
  • bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty telefoniczne, mailowe;
  • praca jednozmianowa;
  • stanowisko pracy: stacjonarne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • • praca wykonywana na stanowisku przez 8 godzin dziennie;
  • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach – brak podjazdów, wind wewnątrz Biura, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Praca jednozmianowa w godz. 7:45-15:45

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o transporcie drogowym;
  • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego;
  • dobra znajomość programów biurowych MS OFFICE;
  • komunikatywność;
  • orientacja na klienta;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego.

Termin składania dokumentów:

  10-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Postępu 21 A
  02-676 Warszawa z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.23.2015.0951

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego. Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.