Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw współpracy międzynarodowej
 • w Biurze ds. Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Weterynarii
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z władzami właściwymi ds. weterynarii w państwach trzecich poza Europą Wschodnią i Azją, placówkami dyplomatycznymi oraz z administracją krajową i innymi pracownikami GIW oraz koordynowanie prac realizowanych w celu uzgadniania z ww. państwami wymagań weterynaryjnych przy wywozie do tych państw zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wykonywanie i weryfikacja tłumaczeń dokumentów z języka angielskiego i na język angielski
 • przygotowywanie propozycji negocjacyjnych i stanowiska Głównego Lekarza Weterynarii w sprawach dotyczących współpracy z państwami trzecimi poza Europą Wschodnią i Azją
 • organizowanie i obsługa wizyt delegacji państw trzecich poza Europą Wschodnią i Azją na szczeblu Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz wizyt Kierownictwa GIW w ww. państwach
 • koordynowanie opiniowania projektów umów międzynarodowych i porozumień w zakresie współpracy z państwami trzecimi poza Europą Wschodnią i Azją oraz zapewnienie ich zawierania przez Głównego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie rejestru umów międzynarodowych oraz międzynarodowych porozumień Głównego Lekarza Weterynarii dotyczących współpracy w dziedzinie weterynarii zawartych z państwami trzecimi poza Europą Wschodnią i Azją oraz rozpowszechnianie w GIW informacji o aktach prawnych ww. państw dotyczących weterynarii

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa z użyciem monitora ekranowego. Praca wykonywana w pozycji przemiennej 8 godzin dziennie na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje). Praca lekka, mały wydatek energetyczny.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe i elektryczne urządzenia biurowe.
  Stanowisko znajduje się na III piętrze w budynku przy ul. Żurawiej 22. Wejście główne bez barier architektonicznych. Wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. W budynku znajdują się dwie windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe filologiczne lub lingwistyka stosowana
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C2
  • znajomość terminologii specjalistycznej weterynaryjnej
  • komunikatywność, inicjatywa, rzetelność, terminowość
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja w zakresie translatoryki
 • komunikatywna znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  09-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Weterynarii
  Wspólna 30
  00-930 Warszawa
  z dopiskiem: „oferta pracy” i numerem ogłoszenia

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie – 2900 zł brutto.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem
  o ich terminie.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Wzór oświadczeń dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl – zakładka Praca
  Dodatkowe informacje: (22) 502-31-74.