Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw budżetu państwa
 • w Wydziale Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w planowaniu budżetu państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w obszarze zaopatrzenia emerytalno-rentowego służb mundurowych) w celu przygotowania projektu ustawy budżetowej w tym zakresie,
 • udział w sporządzaniu okresowych i rocznych analiz oraz w opracowaniu z wykonania budżetu państwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w obszarze zaopatrzenia emerytalno-rentowego służb mundurowych) w celu przedstawienia sprawozdania z realizacji budżetu państwa Sejmowi RP,
 • przygotowywanie opinii do projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, spraw emerytalno-rentowych oraz repatriacji celem zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych,
 • analiza wniosków i przygotowywanie projektów decyzji Ministra Finansów wprowadzających zmiany w budżecie państwa w celu umożliwienia wydatkowania śr. budżetowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań z zakr. bezpieczeństwa publicznego i ochrony ppoż, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w obszarze zaopatrzenia emerytalno-rentowego służb mundurowych) oraz pomocy dla repatriantów,
 • przygotowywanie, na wnioski dysponentów części, projektów pism w sprawie wyrażenia zgody przez Ministra Finansów na przeniesienie środków finansowych ujętych w ustawie budżetowej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu racjonalnego wydatkowania środków budżetowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); reprezentowanie urzędu. Stanowisko pracy wymaga umiejętności analizy dokumentów finansowych i baz danych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
  • umiejętność analizy dokumentów finansowych i baz danych,
  • komunikatywność,
  • znajomość przepisów o finansach publicznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • biegła obsługa programu Word i Excel.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne lub prawnicze,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie umożliwiającym rozumienie oraz formułowanie standardowych wypowiedzi, w tym pisemnych,
 • znajomość przepisów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • znajomość przepisów z zakresu zaopatrzenia emerytalno-rentowego służb mundurowych,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowo wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/012/FS

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.