Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw audytu środków z Unii Europejskiej
 • w Wydziale Audytu VI w Departamencie Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu audytów oraz opracowywaniu wyników audytów systemów zarządzania i kontroli w ramach funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • monitorowanie audytów/kontroli wykonywanych przez urzędy kontroli skarbowej w ramach funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • udział w audytach operacji/projektów oraz opracowywanie wyników audytów operacji/projektów w ramach funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań i opinii ( w tym deklaracji zamknięcia lub częściowego zamknięcia pomocy) na podpis Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w ramach funduszy pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • uczestniczenie w opiniowaniu projektów przepisów prawa krajowego i wspólnotowego, procedur, wytycznych,
 • realizowanie sprawozdawczości z zakresu funkcjonowania departamentu/wydziału.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner). Stres związany z prowadzeniem czynności audytorskich w innych podmiotach. Praca w terenie (audyty u beneficjentów pomocy/w jednostkach zarządzających pomocą). Podróże służbowe (krajowe/zagraniczne).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz robocze pisemne komunikowanie się z Komisją Europejską,
  • wiedza z zakresu przepisów prawa wspólnotowego i krajowego dotyczących funduszy strukturalnych,
  • wiedza z zakresu międzynarodowych standardów audytu,
  • znajomość ustawy o kontroli skarbowej,
  • znajomość prawa zamówień publicznych,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruowania wniosków.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w kontroli/audycie lub we wdrażaniu funduszy pomocowych,
 • studia podyplomowe z zakresu funduszy pomocowych i/lub z zakresu audytu i kontroli,
 • uprawnienia: audytora wewnętrznego, Inspektora Kontroli Skarbowej, biegłego rewidenta, Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 • przeszkolenie z zakresu metod i technik audytu,
 • znajomość zasad audytu i kontroli,
 • znajomość zagadnień związanych z pomocą finansową z Unii Europejskiej i innych państw Europy (znajomość zasad finansowania i wdrażania programów operacyjnych),
 • znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
 • znajomość międzynarodowych standardów audytu,
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe wykształcenie, doświadczenie, uprawnienia, przeszkolenie.

Termin składania dokumentów:

  03-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/026/DO

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.