Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw rozwoju rynku finansowego
 • w Wydziale Nadzoru i Wymogów Kapitałowych Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współudział w implementacji prawa europejskiego dotyczącego nadzoru na rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji finansowych
 • współudział w przygotowywaniu i opiniowaniu polskich oraz wspólnotowych projektów regulacji prawnych, dotyczących nadzoru na rynkiem finansowym i wymogów kapitałowych instytucji finansowych,
 • przygotowywanie interpretacji przepisów oraz odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski oraz interpelacje i zapytania poselskie w zakresie właściwości Wydziału
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przekazanych przez inne departamenty MF lub organy administracji

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów); krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, możliwe nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowe poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie MF w posiedzeniach grup roboczych instytucji europejskich w zakresie właściwości Wydziału oraz umożliwiającym płynne rozumienie i opracowywanie tekstów w obszarze właściwości Wydziału
  • wiedza z zakresu rynku finansowego i regulacji prawnych tworzących jego otoczenie
  • wiedza z zakresu prawa wspólnotowego i działania instytucji Unii Europejskiej
  • znajomość zasad legislacji

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • studia podyplomowe z zakresu rynku finansowego
 • umiejętność analizowania, wnioskowania i argumentowania
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • pożądane kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowego wykształcenia oraz doświadczenia

Termin składania dokumentów:

  06-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: „2015/016/FN”

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen.