Ministerstwo Finansów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw systemu finansów publicznych
 • w Wydziale Organizacyjno-Legislacyjnym Systemu Finansów Publicznych Departamentu Polityki Wydatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu, opiniowaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych przekazywanych do wydziału, pod kątem zapewnienia spójności z obowiązującym systemem finansów publicznych oraz oceną skutków finansowych proponowanych rozwiązań,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi oraz udzielanie wyjaśnień i opinii dotyczących zasad organizacji i funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych,
 • współudział w analizowaniu istniejących rozwiązań prawnych z zakresu systemu finansów publicznych i organizacji jednostek sektora finansów publicznych,
 • udział w analizowaniu krajowego orzecznictwa sądów, wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa europejskiego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pod kątem zmiany przepisów krajowych dotyczących organizacji sektora finansów publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); praca pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość zagadnień prawnych, w szczególności w zakresie problematyki finansów publicznych,
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i w piśmie.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości departamentu,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności sprawnego poruszania się w internetowych zasobach wiedzy z zakresu finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowo wymaganego doświadczenia i wiedzy.

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Finansów
  Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2015/028/PW

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
  Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia złożone przez kandydatki/kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata, a oświadczenia dodatkowo datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta kandydatki/kandydata zostanie odrzucona.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ministerstwo-finansow/praca/wzory-oswiadczen
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.