Ministerstwo Gospodarki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw sprawozdawczości budżetowej
 • w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości Budżetu Ministra Gospodarki w Departamencie Budżetu i Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie, kontrolowanie oraz sporządzanie sprawozdań łącznych na podstawie sprawozdań jednostkowych w zakresie dochodów i wydatków, w tym środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE, wynagrodzeń i zatrudnień
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania planu wydatków, w tym w zakresie realizowanych programów pochodzących z budżetu UE
 • opracowywanie rocznego harmonogramu dochodów i wydatków resortu, w tym środków na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE oraz realizację projektów pomocy technicznej PO IG i PO IiŚ na lata 2007 – 2013 oraz PO IR i PO IiŚ na lata 2014 – 2020, a także sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań MG na te środki
 • dokonywanie korekty rocznego harmonogramu dochodów i wydatków, w tym środków na współfinansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE oraz realizację projektów pomocy technicznej PO IG i PO IiŚ na lata 2007 – 2013 oraz PO IR i PO IiŚ na lata 2014 – 2020
 • sporządzanie ocen z realizacji dochodów i wydatków, w tym w zakresie realizowanych programów pochodzących z budżetu UE
 • monitorowanie stanu środków pieniężnych na subkontach wydatków
 • obsługiwanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca biurowa przy komputerze
  – miejsce pracy: II piętro, w budynku 6 wind, z których jedna posiada drzwi o szer. 90 cm (pozostałe 80 cm); drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szer. 90 cm, brak progów
  – na poziomie parteru 2 toalety przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w tym jedna przy wejściu głównym (drzwi – 90 cm szer., bez drzwi wewnętrznych), pozostałe toalety nie w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi wewnętrzne w toaletach – szer. 80 cm)
  – brak podjazdu przy wejściu głównym od strony Pl. Trzech Krzyży, wjazd umożliwiający poruszanie się na wózkach inwalidzkich od strony ulicy Wspólnej, ewentualnie wjazd na dziedziniec wewnętrzny od strony ul. Żurawiej – wjazd na poziom dziedzińca wewnętrznego wymaga pokonania wzniesienia o wysokości 220 cm na długości 17 m (naturalna pochylnia o nachyleniu ok. 13 %); przed wejściem do budynku prowadzącym do holu głównego podjazd o dł. 430 cm i szer. 120 cm, drzwi dwuskrzydłowe

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość przepisów dotyczących programów finansowanych ze środków z UE
  • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
  • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Gospodarki
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „DBF-18”
  Dok. można przesłać lub składać w MG w kancelarii, Pl. Trzech Krzyży 3/5, pok. 13 (w godz.: pn. 8.15-18.00, wt.- pt. 8.15 -16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Kandydaci/kandydatki proszeni są o podanie nr telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 693-58-09 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adrese-mail: rekrutacja@mg.gov.pl