Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Certyfikacji i Desygnacji w Wydziale Programowym EISP

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Warszawa ul. Krucza 38/42

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie i weryfikacja umów o dofinansowanie podpisywanych z beneficjentami programów Współpracy Transgranicznej EISP (PWT EISP) oraz decyzji przyznających środki pomocy technicznej instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PWT EISP,
 • monitorowanie postępów we wdrażaniu projektów i Programu, w tym udział w sporządzaniu sprawozdań rocznych i końcowych z realizacji programów przedkładanych KE oraz IK NSRO, a także sporządzanie informacji kwartalnych z realizacji programów,
 • udział w pracach grup roboczych / Komitetu Monitorującego, w celu przygotowania m.in. dokumentów programowych i wykonawczych,
 • udział w nadzorowaniu pracy Wspólnych Sekretariatów Technicznych oraz ich filii w celu prawidłowej realizacji Programów, w tym udział w opracowaniu procedur wdrażania PWT EISP,
 • udział w wykonywaniu zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, związanych między innymi z pracami komisji i rad międzyrządowych ds. współpracy transgranicznej, transnarodowej, międzyregionalnej,
 • realizacja zadań związanych z Europejską Polityką Sąsiedztwa, Partnerstwa Wschodniego oraz innych inicjatyw podejmowanych na forum unijnym w odniesieniu do wschodnich sąsiadów UE,
 • udział w pracach nad przygotowaniem Programów Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa na lata 2014-2020.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe z partnerami zagranicznymi uczestniczącymi w PWT EISP, z przedstawicielami innych resortów i urzędów, przedstawicielami Wspólnych Sekretariatów Technicznych,
  praca z bazami danych / programami specjalistycznymi,
  częste wyjazdy służbowe – krajowe i zagraniczne, powiązane z koniecznością wystąpień publicznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • ciągi komunikacyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  brak wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  węzeł sanitarny dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku,
  wejście do budynku od strony ul. Kruczej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  brak możliwości wjazdu windą osobową na antresolę (wjazd możliwy poprzez rampę od strony podwórka i wyjście ewakuacyjne z budynku).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawnych regulujących Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa,
  • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji rządowej, samorządowej,
  • znajomość języka angielskiego, poziom B2,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel, PowerPoint,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność współpracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • skuteczna komunikacja, w tym umiejętność sporządzania prezentacji, analiz, notatek i pism.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-05-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DCD 87


Inne informacje:


  Zatrudnienie na czas określony – zastępstwo.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 273-74-42.