Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Orzecznictwa II w stanowisku do spraw Kar oraz Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie odwołań, zażaleń i wniosków oraz materiału dowodowego, który stanowią dokumenty zgromadzone przez organ pierwszej instancji, w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia,
 • przygotowywanie projektów pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, analizowanie przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu rozstrzygnięcia spraw,
 • przygotowywanie, na potrzeby sądu administracyjnego, odpowiedzi na skargi stron na rozstrzygnięcia lub bezczynność/przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi w celu obrony interesu Ministra Infrastruktury i Rozwoju,
 • przygotowywanie projektów informacji oraz odpowiedzi na pytania dotyczące postępowań prowadzonych w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie i senatorskie, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących konkretnej sprawy, bądź stanu sprawy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa przy komputerze
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  – reprezentacja urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętności analityczne,
  • znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w zakresie dotyczącym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • znajomość przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
  • rzetelność i terminowość,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wydział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DO II 110

Inne informacje:

  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. 22 522 52 00