Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Orzecznictwa II w Wydziale Orzecznictwa w Zakresie Lokalizacji Inwestycji 2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6
  00-928 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie odwołań, zażaleń i wniosków oraz materiału dowodowego w celu przygotowania projektu rozstrzygnięcia;
 • przygotowywanie projektów pism w przedmiocie wystąpienia do stron postępowań i innych podmiotów w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia, analizowanie przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego;
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu rozstrzygnięcia spraw;
 • przygotowywanie na potrzeby sądu administracyjnego, odpowiedzi na skargi stron na rozstrzygnięcia lub bezczynność/przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi w celu obrony interesu Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
 • przygotowywanie projektów informacji oraz odpowiedzi na pytania kierowane do wydziału, dotyczące prowadzonych postępowań;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie i senatorskie, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących konkretnej sprawy, bądź stanu sprawy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa przy komputerze
  – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – reprezentacja urzędu,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pokoju wieloosobowym
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
  – węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  – wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  – winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawo lub administracja,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami (z wyłączeniem uregulowań działów IV-VII),
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego,
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
  • rzetelność i terminowość,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DO II 121


Inne informacje:


  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. 22 522 52 00.