Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Systemów Zarządzania i Kontroli w Departamencie Współpracy Terytorialnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul.: Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych kontroli systemowych w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • aktualizacja Instrukcji Wykonawczych Departamentu w zakresie realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • gromadzenie i opracowywanie informacji w zakresie kontroli i audytu w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • sporządzanie zestawień dotyczących przeprowadzonych audytów i kontroli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • udział w aktualizacji dokumentów dotyczących kontroli mających zastosowanie w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej;
 • udział w przygotowaniu realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej UE 2014-2020, w szczególności w zakresie regulacji ustawowych w zakresie systemu wdrażania programów EWT;
 • udział w spotkaniach dotyczących kontroli i audytu oraz sporządzanie sprawozdań z ustaleniami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
   winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
   wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
   sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
   ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
   praca w pokoju wieloosobowym,
   brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • znajomość procedur kontroli,
  • wiedza z zakresu systemu zarządzania i kontroli programów współfinansowanych z funduszy UE,
  • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, Power Point),
  • samodzielność i inicjatywa,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność współpracy,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiągnięcie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Wydział Rekrutacji i Ocen
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWT 127


Inne informacje:


  Umowa o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej do 31 sierpnia 2015 r. Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(0-22) 273 81 71.