Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi – Wydział Ochrony Środowiska Morskiego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 0.9

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Warszawa ul. Wspólna 2/4

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, w celu realizacji obowiązków ministra ds. gospodarki morskiej w zakresie ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze statków,
 • opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska morskiego w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych w celu poprawy prawa oraz realizacji działań programowych dotyczących zapobiegania zanieczyszczaniu morza przez statki,
 • w tym m.in. recyklingu statków, wód balastowych, emisji ze statków, spraw dotyczących wdrażania nowych technologii ograniczających oddziaływanie statków na środowisko,
 • opracowywanie dokumentów na potrzeby ratyfikacji umów międzynarodowych zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, w ramach koordynacji międzynarodowych i krajowych zadań związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków oraz w celu harmonizacji prawa krajowego i wymogów międzynarodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • –liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe z podmiotami w kraju i za granicą,
  –reprezentacja urzędu,
  –krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • –węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
  –wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  –szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane
  do potrzeb osób niepełnosprawnych
  –winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  –praca w pokoju wieloosobowym
  –praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu morskim lub na kierunku ochrona środowiska/ administracja/prawo.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość problematyki ochrony środowiska,
  • ogólna znajomość ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
  • ogólna znajomość ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
  • rzetelność i terminowość,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • skuteczna komunikacja,
  • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DTM 114

Inne informacje:


  Umowa na zastępstwo, przewidywany czas zastępstwa do 30 czerwca 2017 r.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć
  na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 630-18-06.