Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Nieprawidłowości w Departamencie Systemu Wdrażania Programów Infrastrukturalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie baz danych oraz monitoring procesu informowania o nieprawidłowościach finansowych w wykorzystaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
 • przygotowywanie analiz i formułowanie opinii w celu wyjaśnienia kwestii problemowych związanych z zidentyfikowanymi nieprawidłowościami,
 • weryfikacja dokumentów wewnętrznych w zakresie identyfikowania i usuwania nieprawidłowości oraz raportowania na ten temat do OLAF,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pytania Beneficjentów i instytucji uczestniczących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • udział w procesie przygotowania i aktualizacji dokumentów dotyczących zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw przy wdrażaniu projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stres związany z przeprowadzeniem kontroli w innych urzędach oraz projektów na miejscu u beneficjentów na terenie całego kraju
  – zagrożenie korupcją (przy stwierdzaniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego)
  – wyjazdy służbowe krajowe lub zagraniczne (kilka razy w roku)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pokoju wieloosobowym,
  – praca przy komputerze oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, skaner, ksero,
  – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza na temat wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, w szczególności struktury instytucjonalnej oraz zasad wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • znajomość zasad i procedur informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013
  • znajomość zasad udzielania zamówień publicznych (prawo zamówień publicznych) oraz zasad odzyskiwania środków (ustawa o finansach publicznych)
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania MS Office (w szczególności Word i Excel)
  • umiejętności analityczne
  • rzetelność i terminowość
  • samodzielność i inicjatywa
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność pracy w zespole
  • skuteczna komunikacja

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DWI 120

Inne informacje:


  Umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy i umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 273-77-56