Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Departamencie Rozwoju Cyfrowego w Wydziale Finansów i Zarządzania Pomocą Techniczną

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Wspólna 2/4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowaniu oraz aktualizacji dokumentów programowych niezbędnych do zarządzania i wdrażania POPC w zakresie zarządzania finansowego oraz pomocy technicznej,
 • udział w opracowaniu systemu przepływów finansowych oraz zasad finansowania projektów,
 • przygotowywanie materiałów do budżetu oraz propozycji zmian w budżecie,
 • ocena i wybór projektów w ramach IV osi POPC Pomoc techniczna, w tym formalna i merytoryczna weryfikacja wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej, udział w organizacji naboru projektów oraz przygotowanie wezwania do składania projektów,
 • współpraca z beneficjentami w procesie przygotowaniu i realizacji projektów pomocy technicznej, w tym organizacja spotkań, przygotowywanie podręcznika dla beneficjentów,
 • monitorowanie realizacji projektów pomocy technicznej na potrzeby sprawozdań programowych, sprawozdań z realizacji komponentów pomocy technicznej,
 • sporządzanie i monitorowanie prognoz wydatków w ramach POPC,
 • sporządzanie lub opiniowanie wniosków do Ministra Finansów o uruchomienie rezerwy celowej na realizację POPC.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,
  – praca z bazami danych/programami specjalistycznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym/na innym piętrze,
  – winda dostosowana do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście główne od strony ul. Wspólnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – wejście do obiektu od strony ul. Żurawiej przystosowane za pomocą platformy przyschodowej,
  – sale konferencyjne na V piętrze dostępne za pomocą schodołazu,
  – ciągi komunikacyjne przystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
  – praca w pokoju wieloosobowym,
  – brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych,
  – praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu funduszy europejskich, w szczególności funduszy strukturalnych i tematyki pomocy technicznej
  • znajomość tematyki finansów publicznych
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • rzetelność i terminowość
  • zorientowanie na osiąganie celów
  • umiejętność organizacji pracy
  • skuteczna komunikacja
  • umiejętność współpracy
  • umiejętności analityczne
  • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Word i MS Excel (tworzenie wykresów, harmonogramów, zestawień finansowych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DRC 116

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel. (22) 273 74 70.