Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale ds. Odszkodowań 2 w Departamencie Orzecznictwa I

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Wspólna 2/4,
  00-926 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Chałubińskiego 4/6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu pozyskania materiału dowodowego i wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy,
 • analiza zebranego materiału dowodowego oraz przygotowanie projektu rozstrzygnięcia (decyzji, postanowienia) w celu przedłożenia ministrowi,
 • przygotowanie projektów pism procesowych oraz występowanie przed sądami w celu obrony interesu Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Skarbu Państwa,
 • analiza orzecznictwa sądowego w celu zapewnienia prawidłowości przygotowywanych rozstrzygnięć i pism procesowych,
 • korespondowanie ze stronami postępowania i innymi podmiotami w celu pozyskania informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia,
 • przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach w celu udzielenia lub pozyskania informacji w toku postępowania,
 • prowadzenie rozpraw administracyjnych w budynku Ministerstwa oraz na terenie kraju celem uzyskania dodatkowego materiału dowodowego oraz zapewnienia stronom i zainteresowanym możliwości czynnego udziału w postępowaniu,
 • wykonywanie czynności kancelaryjnych w celu obsługi postępowań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – wystąpienia publiczne
  – reprezentacja urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
   wejście do budynku „A” i „B” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach „A”, „B” i „C” przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   winda w budynku „A” i „B” dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
   praca w pokoju wieloosobowym
   brak podjazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu do niektórych sal konferencyjnych
   praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość przepisów dotyczących: gospodarowania nieruchomościami,
  • znajomość Kodeksu cywilnego odnośnie odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • umiejętności analityczne, rzetelność i terminowość, skuteczna komunikacja, zorientowanie na osiąganie celów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  00-926 Warszawa
  skr. poczt. 13
  lub składać w kancelarii, ul. Wspólna 2/4, pok.1
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: DO I 89

Inne informacje:

  Umowa o pracę na czas zastępstwa.
  Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
  Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności.
  Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: http: //www.mir.gov.pl/ w zakładce Ministerstwo, lub uzyskać pod nr tel.(22) 522 54 23.