Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Rolnictwa Ekologicznego Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca przy realizacji zadań związanych z pracami dotyczącymi wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z pracami mającymi na celu wsparcie koordynacji systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym, w szczególności z uwzględnieniem rozwiązań dotyczących wsparcia rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020, w tym współpraca z IJHAR-S, PCA oraz odpowiednimi organami państw UE i spoza UE,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z opiniowaniem proponowanych przez KE rozwiązań oraz współpraca przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, konwencji, porozumień i umów międzynarodowych dotyczących rolnictwa ekologicznego w zakresie nadzoru nad rynkiem oraz kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z pracami dot. opracowania i aktualizacji dok. dot. upoważniania, zmiany zakresu działania oraz cofania upoważnienia jednostkom certyfikującym do przeprowadz. kontroli i certyfikacji w rol. ekologicznym oraz analiza dok. składanej przez jednostki certyfikujące w zakr. dot. ich upoważniania do przeprowadz. kontroli w rolnictwie ekologicznym,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków, listów i petycji obywateli dot. rol. ekologicznego w zakr. związanym z systemem kontroli i certyfikacji oraz realizacja zadań związanych z interpretacją oraz wyjaśnianiem wzajemnych relacji prawnych z zakresu rol. ekologicznego z innymi regulacjami krajowymi,w szcz. w zakr. PROW 2007– 2013 oraz PROW 2014-2020,
 • współpraca przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem oceny na potrzeby współsprawozdawstwa dotyczącego krajów i jednostek certyfikujących w zakresie systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym,
 • uczestniczenie w realizacji zadań związanych z ”Ramowym Planem Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020” w zakresie systemu nadzoru, kontroli i certyfikacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – stres związany z kontaktami z przedstawicielami jednostek certyfikujących,
  – gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – użytkowanie sprzętu biurowego,
  – praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie
  na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
  – budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość zagadnień związanych z problematyką rolnictwa ekologicznego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: rolnicze lub ekonomiczne,
 • znajomość zagadnień związanych z systemami kontroli i certyfikacji, w szczególności w rolnictwie ekologicznym,
 • 6-cio miesięczny staż w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 6-cio miesięczny staż w pracy w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w HOR”.

Inne informacje:

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
  Decyduje data wpływu do MRiRW.
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.