Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw obsługi kancelaryjnej w MSW
 • w Wydziale Obsługi Biura Ministra

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Elektroniczne rejestrowanie korespondencji wpływającej do MSW oraz do składu chronologicznego.
 • Prowadzenie sekretariatów Kierownictwa MSW i sekretariatu Kierownictwa Biura Ministra, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 • Prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym w e-dok, oraz jej przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych.
 • Organizowanie prawidłowego przebiegu ekspedycji (wypełnianie wykazów, wpisów w książkach doręczeń) korespondencji adresowanej do klientów wewnętrznych i zewnętrznych Ministerstwa.
 • Porządkowanie dokumentów MSW zgromadzonych w składzie chronologicznym oraz ich przekazywanie do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach archiwum.
 • Przygotowywanie projektów korespondencji wychodzącej z Biura Ministra.
 • Prowadzenie spraw związanych z doręczaniem i odbieraniem korespondencji w MSW celem dostarczenia przesyłek do adresatów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa itd.) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.
  Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
  • znajomość ustaw określających zadania Ministra w dziale sprawy wewnętrzne, instrukcja kancelaryjna, przepisy określające organizację Ministerstwa, wykaz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra,
  • znajomość struktur i zadań pozostających we właściwości Ministra,
  • uczciwość i obiektywizm,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • profesjonalna umiejętność obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
  • umiejętność rozumienia danych, umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność aktywnego słuchania, współdziałania, umiejętność dzielenia się wiedzą, elastyczność, dbałość o rozwój własny.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w pracy administracyjno-biurowej,
 • wykształcenie wyższe: prawo lub administracja,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, zakresy czynności itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • kopia dokumentu potwierdzającego dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.

Termin składania dokumentów:

  11-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  referendarz – WOKG – BM
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne
  (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy i praca pisemna,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-53-80 lub (22) 601-41-08