Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw edukacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • w Wydziale Badań, Strategii i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Komunikacji Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie właściwości Ministra niezastrzeżonymi do kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Ministerstwa,
 • współudział przy tworzeniu i realizacji programów społecznych oraz współprowadzenie działań w zakresie edukacji historycznej społeczeństwa pozostających w zakresie właściwości Ministra,
 • współpraca przy tworzeniu materiałów edukacyjnych,
 • współorganizowanie konferencji, paneli, narad spotkań okolicznościowych poruszających tematy społeczne związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, ratownictwem i ochroną ludności, ochroną granic i migracjami,
 • współorganizowanie akcji promocyjnych Ministerstwa,
 • zbieranie na potrzeby Ministerstwa informacji na temat działań społecznych spójnych z polityką Ministerstwa oraz współuczestniczenie w reprezentowaniu Ministerstwa w kontaktach z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych współpracujących z Ministerstwem.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa.
  Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Wyjazdy służbowe.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca w środowisku biurowym: komputer i inne urządzenia biurowe.
  Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa i obowiązujących procedur związanych z działalnością organizacji pozarządowych,
  • znajomość organizacji i funkcjonowania urzędu,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność realizacji projektów społecznych i edukacyjnych,
  • umiejętność organizacji wydarzeń promocyjnych,
  • umiejętność autoprezentacji,
  • umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych i opracowywania dokumentów dotyczących projektów społecznych,
  • umiejętność syntezy danych, umiejętność rozwiązywania problemów, zaangażowanie,
  • umiejętność współpracy w zespole i wspierania współpracowników, umiejętność doradzania,
  • zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:


  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  WB/ DKS – referendarz
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne
  (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – próbka pracy + test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-49-42 lub (22) 601-53-80.