Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16,
  00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków i ich rozpatrywanie w sprawach o przyznanie pomocy socjalnej od cudzoziemców,, w sprawie których wszczęto postępowanie o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie udzielania cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy pomocy socjalnej,
 • weryfikowanie dokumentów potwierdzających tożsamość cudzoziemców i przebieg ich procedury w sprawie o nadanie statusu uchodźcy,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu list wypłat świadczeń finansowych cudzoziemcom przebywających pod opieką Departamentu.
 • rozpatrywanie skarg, odwołań, zażaleń wniesionych przez cudzoziemców w sprawie przyznanej pomocy,
 • udzielanie cudzoziemcom informacji o wydanych decyzjach administracyjnych w sprawie o przyznanie pomocy socjalnej i ich konsekwencjach prawnych.
 • współpraca z innymi komórkami Urzędu do Spraw Cudzoziemców, z urzędami administracji państwowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie zasadności przyznanej pomocy socjalnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Z uwagi na częste kontakty z klientami oraz wykonywanie zadań pod presją czasu mogą się zdarzyć sytuacje nieprzewidywalne i stresujące.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Powyższe stanowisko pracy zlokalizowane są w budynku w centrum miasta, w kamienicy o starym typie zabudowy. Do dwóch wejść zewnętrznych do budynku prowadzą schody – brak jest podjazdów. Wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie. Na każde piętro można dostać się klatką schodową lub windą. Toalety dostępne są na każdym piętrze, osobne dla kobiet oraz mężczyzn. Nie są przystosowane do osób poruszających się na wózkach. Na wszystkich piętrach w budynku podłoga jest równa, nie śliska, zachowana na jednym poziomie, z pewnymi wyjątkami gdzie przy wejściach do pokoju znajduje się próg.
  Pomieszczenie biurowe przewidziane na miejsce pracy dla wyżej wymienionego stanowiska, jest przestrzenne, zgodnie z przepisami bhp, do dyspozycji zatrudnionego jest ponad 2m2 powierzchni podłogi oraz 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia. Drzwi prowadzące do każdego z pokoi są szerokie, otwierane standardową klamką.
  Praca na stanowisku administracyjno – biurowych – to praca umysłowa, biurowa, skierowana głównie na używanie komputera, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego, oraz długotrwałego skupienia uwagi.
  Z ergonomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  Wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika zatrudnionego na w/w stanowisku, występuje niekiedy konieczność wykonania pracy poza budynkiem Urzędu. Samochody służbowe, używane do przemieszczenia się pracowników, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • znajomość przepisów związanych z problematyką uchodźczą

wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego,
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu informatycznego „Pobyt”,
 • znajomość obsługi systemu informatycznego „Pobyt”,
 • przeszkolenie z zakresu przepisów o dostępie do informacji niejawnych,
 • doświadczenie w pracy związanej z tematyką uchodźczą.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopa poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do dokumentów objętych klauzulą minimum „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu informacji niejawnych (fakultatywnie)
 • kopa dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu systemu informatycznego ,,Pobyt” (fakultatywnie)

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  z dopiskiem: ,,referendarz w Wydziale Udzielania Świadczeń Departamentu Pomocy Socjalnej – nr 179954”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane;
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty prac;
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci i kandydatki zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru telefonicznie lub e-mailem;
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska;
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-150-76;
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia 1,65;
  – planowany czas zastępstwa: do lipca 2017 r.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.