Urząd Kontroli Skarbowej w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw ujawniania przestępstw i wykroczeń skarbowych, ochrony pracowników
 • w Wydziale Realizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
  15-111 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
 • kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
 • zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym osobom, organom i instytucjom państwowym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie, często w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w nietypowych godzinach, wymagająca zdolności fizycznej i psychicznej do służby w formacjach uzbrojonych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Sporadycznie praca w biurze, także przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa karnego, karnego skarbowego i procedury karnej,
  • umiejętność działania i podejmowania decyzji w stresie,
  • umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B,
 • zdane egzaminy z zasad i przypadków użycia broni i środków przymusu bezpośredniego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze przewidzianej przy dopuszczeniu pracownika do pracy w komórce realizacyjnej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego zdany egzamin z zasad i przypadków użycia broni i środków przymusu bezpośredniego.

Termin składania dokumentów:

  03-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 8
  15-111 Białystok

Inne informacje:

  Prosimy o podanie w liście motywacyjnym numeru ogłoszenia, którego dotyczy oferta pracy.
  Procedura naboru obejmuje weryfikację formalną ofert, test wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną. Końcowy etap rekrutacji przeprowadzony będzie przez komórkę organizacyjną właściwą w sprawach przyjęcia do pracy w komórkach realizacyjnych, działającą w Ministerstwie Finansów na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 229, poz. 1500) wydanego na podstawie art. 42i ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.
  Warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich wymaganych dokumentów oraz własnoręczne podpisanie: oświadczeń, listu motywacyjnego oraz życiorysu. Brak podpisu na którymkolwiek z wyżej wymienionych dokumentów będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem oferty jako niespełniającej wymagań formalnych.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji – testu wiedzy.
  Lista kandydatów zakwalifikowanych do testu oraz informacja o terminie testu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.
  Kandydatka/Kandydat przechodzi do etapu rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją w przypadku uzyskania z testu minimum 70% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
  Dyrektor Urzędu zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.
  Pomocnicze wzory oświadczeń można znaleźć w BIP Urzędu w zakładce Praca.
  Oferty kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 878 5310 w godzinach pracy Urzędu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.