Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • w Wydziale Postępowań Przygotowawczych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6
  61-845 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie materiałów otrzymanych z innych komórek organizacyjnych urzędu w celu stwierdzenia istnienia przesłanek pozwalających na wszczęcie postępowania przygotowawczego.
 • Uczestniczenie w czynnościach dowodowych w ramach prowadzonych przez inspektora postępowań przygotowawczych lub w czynnościach wykonywanych w ramach pomocy prawnej.
 • Sporządzanie projektów aktów oskarżenia, postanowień o umorzeniu i innych pism procesowych.
 • Uczestniczenie w prowadzonych przez inspektora kontroli skarbowej postępowań mandatowych w celu nałożenia grzywny mandatem karnym na sprawców wykroczeń skarbowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie urzędu oraz w terenie,
  – w razie potrzeby wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych (także w nocy, w niedzielę i święta),
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  – użytkowanie innych urządzeń biurowych,
  – czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, mieści się przy ul. Strzeleckiej 2/6 i jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – podczas pracy w terenie pracodawca nie ma wpływu na warunki pracy w miejscu przeprowadzania kontroli.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego, ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej,
  • znajomość ustaw podatkowych i zasad księgowości,
  • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
  • umiejętność jasnego i precyzyjnego ujmowania ustaleń kontroli w formie pisemnej,
  • komunikatywność, dociekliwość, asertywność,
  • samodzielność i inicjatywa,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność dowodzenia słuszności ustaleń oraz prowadzenia dyskusji na temat stwierdzonych nieprawidłowości,
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Excel, Word),
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  26-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu
  ul. Strzelecka 2/6
  61-845 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy nr 7/2015”

Inne informacje:

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 61 858 33 55.

  Dokumenty (życiorys, list motywacyjny, oświadczenia) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych powyżej, oferty będą odrzucane (na etapie weryfikacji formalnej). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które są dostępne na stronie BIP KPRM oraz na stronie internetowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu, w zakładce Praca w Urzędzie. Wstępna selekcja kandydatów związana z weryfikacją spełnienia wymagań formalnych, dokonana zostanie na podstawie analizy nadesłanych dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie testu sprawdzającego wiedzę.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
  Dyrektor Urzędu zastrzega sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyn.