Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw komputerowego przygotowywania i wprowadzania danych
 • Departamencie Zgłoszeń

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy RP
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie dokumentacji nowych zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz wprowadzanie danych biograficznych do komputerowych, dziedzinowych baz danych, w celu założenia akt sprawy,
 • uzupełnianie teczek zgłoszeń znaków towarowych, które zostały wysłane faxem, oryginałem dokumentacji zgłoszeniowej,
 • sporządzanie wydruków komputerowych takich jak: ewidencja zgłoszeń znaków towarowych i w miarę potrzeb innych danych,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań dotyczących realizacji zadań na stanowisku pracy w celu dostarczania danych do ogólnych statystyk Urzędowych,
 • skanowanie, korekta oraz przekazywanie drogą elektroniczną skrótów oraz rysunków zgłoszonych wynalazków oraz wzorów użytkowych w celu przygotowania danych do publikacji,
 • praca z systemami bazodanowymi Urzędu, rozwiązywanie bieżących problemów oraz informowanie kierownictwa Departamentu Zgłoszeń o usterkach w pracy z narzędziami informatycznymi i niezwłoczne wpisywanie awarii na Servicedesk w celu utrzymania ciągłości pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pomieszczenie pracy mieści się na piątym piętrze budynku biurowego.
  Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa;
  • praca administracyjno – biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin,
  • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner),

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (pakiet Ms Office, OCR),
  • zdolności organizacyjne i odporność na stres,
  • terminowość, dokładność, samodzielność i inicjatywa,
  • komunikatywność i kreatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • wiedza dotycząca obszaru działania Urzędu Patentowego.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu Photoshop,
 • zdolność do szybkiej adaptacji do okresowych zmian zakresu obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego dostęp do informacji niejawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182 z 2010 r., poz. 1228)
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23.04.2009 r. w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w sł. cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz.539)
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia,
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Rekrutacja DZ/R”

Inne informacje:


  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proponowane wynagrodzenie 3.200 PLN plus dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy o służbie cywilnej z 21.11.2008 r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1505. z późn. zm.).

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy i znajomości języka angielskiego,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnych etapach naboru. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl , http://bip.uprp.gov.pl/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 579-00-67.