Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz
 • do spraw osobowych, rekrutacji i selekcji
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia Biura Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie procesu naboru, rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy w UPRP.
 • Przygotowywanie elektronicznej wersji ogłoszeń, zamieszczanie ogłoszeń na stronach BIP KPRM, BIP UPRP, WUP UPRP oraz rozpowszechnianie ofert pracy w celu pozyskania kandydatów do pracy w Urzędzie Patentowym RP. Weryfikacja ogłoszeń pod względem zgodności z opisem stanowiska pracy.
 • Przechowywanie i ewidencjonowanie protokołów z naborów, opisów stanowisk pracy oraz ofert pracy. Komisyjne niszczenie ofert pracy.
 • Prowadzenie spraw osobowych dot. zatrudnienia, przeniesienia, przeszeregowania, awanse, rozwiązanie stosunku pracy; ustalanie uprawnień pracowniczych, nagród jubileuszowych, wymiaru urlopu wypoczynkowego, dodatków stażowych, uprawnień emerytalnych i innych wynikających z przepisów prawa pracy; członków korpusu służby cywilnej i pracowników niemnożnikowych.
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań statystycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Ogólny zakres czynności na stanowisku pracy:
  Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Czynności fizyczne:
  1. Rozmowy telefoniczne zewnętrzne i wewnętrzne oraz kontakty z innymi pracownikami w innych wydziałach.
  2. Konieczność poruszania się po terenie Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Warunki pracy:
  Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. Brak dostępu do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w kadrach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Umiejętność obsługi komputera (Pakiet Office), Internet, programy kadrowe
  • Znajomość prawa pracy
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
  • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność, umiejętność oceniania

wymagania dodatkowe

 • Podyplomowe studia Zarządzania zasobami ludzkimi
 • Przeszkolenie z prawa pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Doświadczenie w pracy w administracji na podobnym stanowisku – 4 lata

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu.
 • w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.
 • kopie dokumentów potwierdzających 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (dokumenty zawierające informacje potwierdzające okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

  20-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
  Wydział Kadr i Szkolenia
  Al. Niepodległości 188/192
  00-950 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie Rekrutacja BGI (zastępstwo)

Inne informacje:

  Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Patentowego RP) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i oświadczeniach”), zostaną odrzucone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 3400,00 zł plus dodatek za wysługę lat zgodnie z art. 90 ustawy
  o służbie cywilnej z 21.11.2008 r. ( Dz. U. Nr. 227, poz. 1505. z późn. zm. )
  Techniki naboru:
  – formalna weryfikacja ofert
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57-90-067