Urząd Statystyczny w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych
 • w Oddziale Urzędu Statystycznego w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Oddział Urzędu Statystycznego
  w Zamościu
  ul. Podgroble 1
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestnictwo w organizacji badań ankietowych w celu zapewnienia prawidłowości danych
 • wykonywanie kontroli logicznej i merytorycznej sprawozdań i ankiet wpływających do Urzędu
 • gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu uzyskania materiału do dalszej analizy,
 • wstępna analiza i kontrola pod względem logicznym i merytorycznym poprawność wyników badań statystycznym w celu uzyskania poprawnych informacji statystycznych,
 • współuczestnictwo w realizacji badania w terenie w celu zapewnienia ciągłości badania,
 • współpraca z Wydziałem Badań Ankietowych w zakresie nadzoru pracy ankieterów, w tym m.in. przygotowywanie harmonogramów pracy ankieterów oraz kontrola pracy ankieterów
 • uczestnictwo w dystrybucji kwestionariuszy i innych materiałów statystycznych do jednostek sprawozdawczych i respondentów w celu umożliwienia realizacji badania i zapewnienia jego kompletności.
 • prowadzenie dokumentacji aktowej spraw oraz przygotowywanie jej do przekazania do archiwum zakładowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego, praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
  wykonywanie zadań pod presją czasu,
  stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,
  praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
  bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość metodologii badań statystycznych,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz w zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • odpowiedzialność i rzetelność w realizacji zadań
  • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
  • skuteczna komunikacja,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: do 1 roku pracy w realizacji badań statystycznych,
 • ogólna wiedza z dziedziny ekonomii, rolnictwa lub ochrony środowiska,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  z dopiskiem na liście motywacyjnym „ oferta nr 02/04/2015”Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2042,49 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej j.t. Dz. U. 2014 poz. 1111 z późn. zm.),
  W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Urzędu
  pod adresem www.stat.gov.pl/lublin w zakładce O Urzędzie-Informacje ogólne – Praca zamieszczona będzie lista kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru.
  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
  o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
  telefonu: 81 533 20 51 wew. 150 lub 119.