Urząd Statystyczny w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referendarz statystyk
 • do spraw analiz i opracowań statystycznych
 • w Lubelskim Ośrodku Badań Regionalnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Lublinie
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • Urząd Statystyczny w Lublinie
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • współuczestnictwo w przygotowywaniu analiz i informacji bieżących o sytuacji społeczno-gospodarczej w celu zaspokojenia zapotrzebowania na statystyczne dane o regionie,
 • opracowywanie koncepcji publikacji i innych opracowań dotyczących regionu w celu dostosowania oferty wydawniczej Urzędu do potrzeb informacyjnych lokalnych i regionalnych odbiorców,
 • współpraca przy przygotowaniu oferty działań edukacyjnych z zakresu wiedzy o statystyce i współuczestnictwo w ich realizacji w celu promocji statystyki,
 • udział w realizacji regionalnych badań statystycznych w celu pozyskania wynikowych informacji zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • przygotowywanie materiałów i czynny udział w konferencjach prasowych Urzędu oraz obsługa informacyjna przedstawicieli mediów
 • rozpowszechnianie informacji o zasobach informacyjnych statystyki publicznej w celu promocji statystyki.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
  praca samodzielna wymagająca szczególnej koncentracji,
  wykonywanie zadań pod presją czasu,
  stres związany z wystąpieniami publicznymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
  bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo – schody między kondygnacjami, brak wind, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych-platforma schodowa.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie zaawansowanych metod analizy statystycznej, wystąpień publicznych, obsługi pakietu Office (tworzenie tabel, wykresów, prezentacji multimedialnych)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość organizacji i funkcjonowania służb statystyki publicznej,
  • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej, w tym znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
  • wiedza z zakresu rozwoju regionalnego, wiedza ogólna na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
  • znajomość zagadnień z zakresu statystyki opisowej i analizy korelacji,
  • łatwość nawiązywania kontaktu,
  • komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych, umiejętność redagowania tekstów

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, socjologiczne, geograficzne lub pokrewne,
 • przeszkolenie: z zakresu technik wystąpień publicznych, zaawansowanych metod analizy statystycznej,
 • znajomość jednego z języków: angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego na poziomie B1,
 • znajomość specjalistycznych programów statystycznych (STATISTICA, SPSS, R), pakietu CorelDraw, Adobe Design, ArcGis

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-05-2015

Miejsce składania dokumentów:


  Urząd Statystyczny w Lublinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. St. Leszczyńskiego 48
  20-068 Lublin
  z dopiskiem na liście motywacyjnym
  „ oferta nr 02/05/2015”

Inne informacje:


  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto do 1850,00 PLN + dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej j.t. Dz. U. 2014 poz. 1111 z późn. zm.), W ciągu 2 tygodni od upływu terminu składania ofert na stronie internetowej Urzędu pod adresem www.lublin.stat.gov.pl w zakładce O Urzędzie-Informacje ogólne – Praca zamieszczona będzie lista kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu oraz termin i miejsce kolejnego etapu naboru. Pod ww. adresem internetowym umieszczono pomocniczy formularz oświadczenia.
  Oferty kandydatów złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
  Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również osoby z orzeczeniem
  o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o naborze.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia pod numerem
  telefonu: 81 533 20 51 wew. 150 lub 119.