Urząd Statystyczny w Opolu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referendarz statystyk
 • do spraw realizacji badań statystycznych (z zakresu statystyki cen)
 • w Ośrodku Statystyki Cen

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Statystyczny w Opolu,
  ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B,
  45-064 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników badań
 • udzielanie wyjaśnień podmiotom
 • kontaktowanie się z jednostkami sprawozdawczymi w celu pozyskania brakujących sprawozdań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji, sprawności obu rąk i nóg, narządów mowy, wzroku i słuchu, wymagająca kontaktu telefonicznego z zewnętrznymi podmiotami sprawozdawczymi

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, praca wymagająca użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka); budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, praca w pomieszczeniach biurowych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność komunikacji interpersonalnej i pisemnej,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Statystyczny
  ks.Hugona Kołłątaja 5B
  45-064 Opole

Inne informacje:


  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym czytelnym podpisem kandydata. Prosimy o korzystanie z wzorów oświadczeń kandydata dostępnych na stronie serwisu służby cywilnej w zakładce „Nabór” lub na stronie BIP Urzędu. Telefonicznie lub drogą elektroniczną powiadamiani będą tylko zakwalifikowani kandydaci. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Ogłoszenie zostało opublikowane w BIP KPRM, BIP GUS i Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych miejscach.