Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw statystyki i sprawozdawczości
 • w Referacie Ogólnym Urzędu Celnego w Zamościu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zamość
 • Urząd Celny w Zamościu
  ul. Strefowa 5
  22-400 Zamość

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie statystyki i sprawozdawczości
 • Organizacja obiegu informacji i dokumentacji w urzędzie celnym
 • Koordynacja spraw związanych ze stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w urzędzie celnym
 • Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celnych urzędu celnego
 • Prowadzenie kancelarii komórki
 • Przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg i wniosków oraz przygotowywanie materiałówdo ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
 • Archiwizacja dokumentów

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Izby. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich z klientem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Urzędu Celnego jest budynkiem wielokondygnacyjnym nie wyposażonym w windę. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość programów pakietu Microsoft Ofice (MS Word, MS Excel, MS Outlook)
  • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • oświadczenie dotyczące posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera

Termin składania dokumentów:

  02-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała Podlaska


Inne informacje:

  1. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bialapodlaska.uc.gov.pl .
  2.Kandydaci informowani będą o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru poprzez stronę internetową oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
  3. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje data stempla pocztowego)
  – nie będą zawierały numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia)
  – nie będą zawierały własnoręcznie podpisanego oświadczenia , życiorysu (CV), listu motywacyjnego
  – wskazują, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
  4. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania)
  5. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  6. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  7. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  8.Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,286.
  9.Wzór wszystkich oświadczeń, które należy wypełnić dostępny jest na stronie internetowej Izby.