Izba Celna w Białej Podlaskiej

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw statystyki i sprawozdawczości
 • w Urzędzie Celnym w Białej Podlaskiej w Referacie Ogólnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Celny w Białej Podlaskiej
  ul. Celników Polskich 23
  21 – 500 Biała Podlaska

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie statystyki i sprawozdawczości,
 • prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy celnych i pracowników Urzędu Celnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu szkolenia funkcjonariuszy celnych/pracowników Urzędu Celnego
 • przygotowywanie danych i opracowywanie analiz, sprawozdań, meldunków, w tym w systemach elektronicznego przetwarzania danych w zakresie Urzędu Celnego
 • prowadzenie spraw z zakresu struktury organizacyjnej Urzędu Celnego i podległych oddziałów celnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji i poleceń
 • opracowywanie informacji na potrzeby współpracy z innymi organami i instytucjami
 • przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie Izby. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, prowadzenie rozmów telefonicznych i bezpośrednich z klientem.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na I piętrze. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Urzędu Celnego jest budynkiem wielokondygnacyjnym nie wyposażonym w windę. Na wewnętrznym dziedzińcu Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Słuzbie Celnej
  • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej
  • znajoość Kodeksu pracy
  • obsługa komputera (programy Word, Excell, poczta elektroniczna)
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • komunikatywność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość języka angielskiego – poziom B2
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym min. 6 miesięcy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata dotyczące posiadanych umiejętności w zakresie obsługi komputera

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Białej Podlaskiej
  Kancelaria na parterze budynku (pokój numer1)
  ul. Celników Polskich 21
  21-500 Biała PodlaskaInne informacje:

  1. Do składania aplikacji zachęcamy osoby niepełnosprawne.
  2. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej www.bialapodlaska.uc.gov.pl w zakładce praca/oferty pracy
  3. Informacje dotyczące metod i technik naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.bialapodlaska.uc.gov.pl w zakładce praca/oferty pracy
  4. Kandydaci informowani będą o terminach każdego etapu naboru, a także o wynikach naboru poprzez stronę internetową oraz poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
  5. Nie będą rozpatrywane oferty, które:
  – wpłynęły po terminie (decyduje daty stempla pocztowego);
  – list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia (brak możliwości przypisania oferty do ogłoszenia);
  – nie będą zawierały własnoręcznie podpisanego oświadczenia, życiorysu (CV), listu motywacyjnego;
  – wskazują, że kandydat nie spełnia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu.
  6. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Izby Celnej (ul. Celników Polskich 21, 21-500 Biała Podlaska) lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla nadania).
  7. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone.
  8. Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.
  10. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,286.